Wat kunt u vinden op deze pagina?

Op deze pagina kunt u alles terug vinden over de Stichting

Ons doel

Een uitgewerkt beleidsplan kunt u terugvinden op deze pagina

Financiën

De balans en resultaatrekening van kalenderjaar 2023 kunt u hier downloaden. Scroll naar beneden voor de Downloadlinks in Excel

ANBI Status publicaties

De betreffende documenten met betreft de publicaties namens de ANBI Status kunt u hier downloaden

HET BESTUUR

Anoep raghubardayal
Voorzitter
Anish Raghubardayal
Penningmeester
sawihtri bhairosingh
Secretaris
In deze kolom staan de bestuurders en de functie van de bestuurders weergegeven. Verdere informatie vind u hieronder

Informatie over de stichting

RSIN 859652427

KVK 73753246 – Stichting Garv United

De stichting heeft ten doel:
het bevorderen van verbindingen binnen de multiculturele
samenleving, gericht op Utrecht en omringende gebieden, maar niet
daartoe beperkt, dit in de ruimste zin van het woord.

De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:
a. het (doen) organiseren van (multiculturele) evenementen,
festivals, activiteiten en/of bijeenkomsten;
b. het (doen) realiseren en/of verzorgen van (internet)radio
uitzendingen;
c. het (doen) bieden van informatie over de activiteiten van de
stichting, onder andere door gebruikmaking van de verschillende
beschikbare vormen van media;
d. samen te werken met diverse relevante organisaties en
instellingen;
e. het doen of laten verrichten van alle verdere handelingen, die met
het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of naar het
oordeel van haar bestuur daartoe bevorderlijk, nuttig en/of
gewenst kunnen zijn.
De stichting beoogt niet het maken van winst.

Stichting Garv United is een iniatief vanuit de Surinaams/Hindoestaanse gemeenschap.

Stichting Garv United wilt mensen met verschillende culturen verbinden door middel van het organiseren van verschillende activiteiten binnen de Provincie Utrecht, met name in de regio Vjifheerenlanden.

De hoofdactiviteit van Stichting Garv United, is Radio Sitara FM. Dit platform is tot stand gekomen, nadat de bestuursleden een eigen bijdrage hebben geleverd met betreft de investering van haar apparatuur, vergunningen en vestigingslocatie. Op het moment zend Radio Sitara FM via het internet (www.sitarafm.com) vooral Bollywood en Urban uit. Op het moment van schrijven is de zender een Hobbyzender, met 24 uur Nonstop en enkele Live programma’s gericht op de Surinaams/Hindoestaanse doelgroep.

Wanneer er daadwerkelijk wordt begonnen met het project, zal Radio Sitara FM worden ingezet voor haar activiteiten, met de noodzakelijke aanpassingen om haar website alsook social media en eventuele vormgeving aan te laten sluiten bij haar doel..Hierbij kan gedacht worden aan het actief opzetten van formats, waaronder (straat)interviews, talkshows en maatschappelijke activiteiten binnen de Provincie Utrecht alsook Radio programma’s -en formats ontwikkelen die het mogelijk maken om muziek en radioformats van andere culturen alsook maatschappelijke problemen te delen en bespreekbaar te maken. De stichting streeft ernaar dat van alle (programma) formats, minimaal 80% in het Nederlands worden gepresenteerd. De Radio Activiteit heeft hiervoor een zendvergunning -en apparatuur nodig alsook uitvoerend personeel.

Naast deze hoofdactiviteit, zal Stichting Garv United verschillende evenementen en bijeenkomsten organiseren binnen de Provincie Utrecht, met name in de gemeente Vijfheerenlanden. Hierbij moet gedacht worden aan culturele evenementen, waaronder culturele markten, theather, workshops en concert activiteiten met marktkramen. De stichting is gevestigd in de Gemeente Vijfheerenlanden, Vianen, en wilt het voor haar regio en gemeente makkelijk toegankelijk maken, door zich voornamelijk op dezelfde gemeente te richten als waar het gehuisvest is.

De Stichting tracht dit te bereiken door Eigen investeringen, Subsidies, Sponsoren, Giften Donaties en verschillende samenwerkingen met Culturele Instellingen, Overheids en Gemeentelijke instellingen en Stichtingen.

 

De Stichting is op 17 februari 2019 opgericht en op het moment van schrijven (december 2021) zijn de geplande activiteiten, deels gestart.

In februari 2021 is de locatie van de Radio omroep verplaatst van Mijlweg 7 te Vianen, naar Standerdmolen 10 in Houten.

De locatie van een bedrijfsruimte gehuurd aan de Standerdmolen 10 te Houten, wordt gebruikt om haar Radio omroep te huisvesten. Tevens wordt dit adres door de Stichting worden gebruikt als  post -en bezoekadres  samen met de bijhorende radio activiteiten vanuit deze locatie.

 

Op het moment van schrijven  heeft de Stichting geen fondsen of subsidies en worden de lasten van de hoofdactiviteit (radio omroep) bekostigd door de bestuursleden. Er worden op het moment van schrijven geen inkomsten gegenereerd vanuit deze activiteit, aangezien in het kalender jaar 2020 – 2021 de potentiele sponsoren (winkeliers, restaurants en vergelijkbare sectoren en culturele instellingen) stil lagen en/of zelf getroffen waren. Hierdoor werden er vele sponsor aanvragen afgewezen, omdat men aangaf zelf het geld nodig te hebben voor de eigen (getroffen) onderneming. Na de coronapandemie heeft de Stichting verschillende activiteiten geprobeerd te organiseren. In 2023 zijn er meerdere workshops -en talentdagen georganiseerd. In 2024, wilt de Stichting hiermee verder gaan, met als doel mensen van verschillende achtergronden te werven voor de Radio Activiteit. Tevens zal er worden bekeken naar de mogelijkheden om culturele bijeenkomsten en/of evenementen te organiseren.

De huurkosten voor deze locatie zijn momenteel op persoonlijke rekening zonder toeslagen, giften, sponsoren en/of subsidies. Alle materiële kosten en huisvesting zijn momenteel voor rekening van de bestuursleden. 

Download de Balans en Winst & Verllies (Resultaatrekening) hieronder

Download Resultaatrekening

Download Balans

Bestuursleden krijgen voor hun in die hoedanigheid verrichte
werkzaamheden geen andere beloning dan een vergoeding voor
gemaakte onkosten.

De Stichting werkt met 100% vrijwilligers en er zullen geen kosten worden gemaakt voor de beloningen.

Adres: Standerdmolen 10 3995 AA Houten

Vestigingsnr. 000042895251

Email: stichting-garvunited@sitarafm.com

Telefoon: 06-11721822

In 2020 heeft de Stichting na het uitbreken van de coronapandemie noodgewdwongen een deel van haar activiteiten moeten bevriezen. Dit houd het organiseren van bijeenkomsten en organiseren van evenementen in, hetgeen waarmee de Stichting mede haar doel wilt bereiken. In 2020 werd besloten om de geplande activiteiten en eventuele subsidie aanvragen hiervoor te verplaatsen naar 2021. Omdat op dat moment alleen de Radio Omroep voldeed aan de corona maatregelen, kon deze activiteit wel plaatsvinden.

In Februari 2021 is de Radio Omroep verhuist naar de Standerdmolen 10 in Houten vanwege de optimale bereikbaarheid in de omgeving in en rondom de stad Utrecht.

In Juli 2021 is de Antenne geinstallerd, en werden er uitzendingen verricht via de etherfrequentie 900 AM/MW Khz

In de zomer van 2021 konden bijeenkomsten en festivals beperkt doorgaan, maar was het voor de Stichting inmiddels onmogelijk geworden om deze alsnog tijdig  door te laten gaan.Daarom werd er een bijeenkomst gepland rond de feestdagen van 2021, waarin er o.a. Workshops zouden worden gegeven en talentendagen zouden worden georganiseerd. Dit evenement kan wederom niet plaatsvinden, wegens de onlangs aangekondigde Lockdown tot midden Januari (en met kans op mogelijke verlenging). Op dit moment is de Antenne ivm een defect buiten dienst en wordt deze gerepareerd. De Stichting wilt zo snel mogelijk haar enige aciviteit die conform de coronaregels kan plaatsvinden door laten gaan op haar etherfrequentie. De utizendingen online vinden wel plaats.

Via een online op te zetten oproep, hoopt de Stichting meer vrijwilligers met verschillende achtergronden te werven  waardoor het programma aanbod kan worden uitgebreid en de doelstellingen alsnog (aangepast, conform de coronaregels) kunnen worden behaald. In 2021 heeft de omroep wederom geen inkomsten gehad uit haar activiteiten.

In Januari 2020 is de subsidie aanvraag bij de gemeente Utrecht afgewezen. De Stichting is kort daarna actief geweest om fondsen te werven, tot maart 2020. De enkele aanvragen die werden gedaan zijn afgewezen, veelal door onzekerheden die de fondsen hadden als gevolg van de coronacrisis.

De Stichting heeft wegens de coronacrisis een aantal drastische maatregelen moeten nemen om te kunnen voldoen aan de door het RIVM opgestelde richtlijnen. De Stichting ziet voorlopig af van het organiseren van evenementen en bijeenkomsten, maar onderzoekt wel mogelijkheden om deze in aangepaste vorm te kunnen laten plaatsvinden. 

Omdat de fondsenwerving door de crisis slecht uitpakte, moest de Stichting overgaan tot een heroverweging om alsnog haar doel middels haar ANBI status kan bereiken.

De enige activiteit die de stichting wel kan uitoefenen conform de RIVM richtlijnen is het verzorgen van een Radio Omroep. De Stichting heeft in Juli een aanvraag gedaan bij het Agentschap om te mogen uitzenden middels een middengolf frequentie en uiteindelijk deze zendvergunning ook gekregen. Het gaat hierbij om de 900 khz om te kunnen uitzenden op de AM middengolf frequentie. In December zou de Stichting haar eerste uitzending op de etherfrequentie verzorgen. Helaas heeft de verhuurder van het gebouw besloten om de locatie te sluiten. De Stichting zal in 2021 een nieuwe geschikte locatie zoeken om haar Radio omroep te kunnen verzorgen, zodat haar doel kan worden bereikt. De Stichting heeft in 2020 geen inkomsten gehad uit diensten, goederen of haar activiteiten.

De Stichting is eind Januari 2019 opgericht. Naast dat er een bedrijfsunit is gehuurd aan de Mijlweg7 om de Stichting te huisvesten, waren de activiteiten nog niet gestart. 

Vrijwel direct na de oprichting anno 25 Januari 2019, werden er afspraken gemaakt met de verhuurder om Radio Sitara FM, een hobbyzender die bestuurslid Anoep Raghubardayal een lange tijd in bezit had, onder te brengen in Stichting Garv United. 

Uiteindelijk is in Juni 2019 de locatie gevestigd aan de Mijlweg 7, 4131 PJ te Vianen ondergebracht in de stichting. De inboedel van het kantoorpand, de nodige vergunningen (BUMA) en bijhorende apparatuur zijn gefinancierd door bestuurslid Anoep Raghubardayal en zijn persoonlijk eigendom.

Stichting Garv United heeft in maart 2019 een aanvraag ingediend en officieel toestemming verkregen van het Commisariaat van de Media voor het verzorgen van een eventuele toekomstige Commerciele radio Omroep. 

In Mei 2019 is actief begonnen met het opbouwen van een community via de Social Media kanalen (facebook/instagram) van Radio Sitara FM en haar Stichting om  bekendheid te creeeren, alsook oproepen geplaatst namens de stichting om vrijwilligers te werven voor het project. 

In Juni 2019 is door de Stichting een projectplan en dekkingsplan alsook een financiele begroting  en risicoanalyze opgesteld, welke in September 2019 is ingediend bij de gemeente Utrecht onder het Kunst & Cultuur fonds. Deze zou in oktober 2019 worden behandeld. Echter werd deze aanvraag verplaatst naar het iniatievenfonds binnen de gemeente, omdat de gemeente dit project niet vond passen binnen het Kunst & Cultuur Fonds. De aanvraag werd verplaatst naar Januari 2020. De bestuursleden hebben gedurende 2019 alle kosten met betreft de huisvesting van de Stichting op eigen kosten gefiinancieerd.

In het eerste kwartaal van 2022 kon de Stichting, middels de destijds geldende Corona maatregelen, niet de activiteiten realiseren die voor ogen waren. De Stichting wilde in het voorjaar meerdere culturelen iniatieven starten, ondermeer de Holi/Phagua viering in maart, alsook de Ramadan en herdenkings bijeenkomst, met betrekking tot de Nationale dodenherdenking. Door de destijds beperkende maatregelen, volgde reactie (te) laat en/of werden deze afgewezen, mede door de onzekerheden die de maatregelen met zich meebrachten.

In maart is er besloten om de geplande iniatieven te staken en door te gaan met de Omroep-Activiteit. Vanuit de omroep activiteit zijn (plaats) vervangende, iniatieven (deels) gerealiseerd. Voorbeelden hiervan zijn; radio (interviews) met luisteraars, deskundigen of iniatiefnemers met betrekking tot de onderwerpen. Omdat de omroep activiteit in stand gehouden wordt door het bestuur (met name de financiering), konden deze activiteiten zonder hinder doorgang krijgen.

In december wordt door het bestuur gekeken naar activiteiten met betrekking tot de Herdenking van Slavernijverleden in Juli 2023. Tevens wordt er gepland om in maart een Holi/Phagua bijeenkomst te organiseren onder de Surinaams/Hindoestaanse doelgroep.


De Stichting heeft in 2023 verschillende workshops -en talentdagen gehouden onder de lokale bevolking. Dit hield in dat geïnteresseerden een kijkje achter de schermen kregen bij het Radio maken en zelf ook konden ervaren. Daarnaast werd er ook uitleg gegeven hoe de apparatuur werkt en hoe de systemen werken. Er zijn mensen vanuit verschillende gemeenschappen langs geweest. De Stichting had Holi/Phagua willen organiseren, echter kon de subsidieverstrekker het niet eens worden over de beoogde locatie (Houten). Dit is, vanwege het niet halen van de deadline in maart, niet doorgegaan. De Stichting heeft haar radio activiteit in 2023 voorzien van een andere frequentie ivm ruis/storingen op de frequentie. Dit is van 900 AM naar 918 AM gegaan. Hiermee is de doelgroep die de Stichting middels haar radio activiteit wilt aanspreken, behaald. Tevens zijn er in kalenderjaar 2023 ook culturele bijeenkomsten georganiseerd op de locatie.

Scroll naar top